Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (κ)πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (κ) επεξήγηση

K -1α. Επικίνδυνος  αριστερή  στροφή
Κ- 1δ. Επικίνδυνος  δεξιά  στροφή 
Κ- 2α. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες   ή   διαδοχικές [συνεχείς] στροφές-η πρώτη 
                                           αριστερά.
Κ- 2δ. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες  η    διαδοχικες [συνεχείς] στροφές-η πρώτη
                                                        δεξιά
Κ - 3.  Επικίνδυνη  κατωφέρεια [μέ κλίση οπως η αναγραφόμενη  στην  πινακίδα [π.χ.  10% ]
Κ - 4.  Απότομη  ανωφέρεια [με κλίση οπως η  αναγραφόμενη  στην πινακίδα]
Κ - 5.  Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δυο πλευρές .
Κ- 6α. Επικίνδυνη  στένωση οδοστρώματος μονόπλευρη [ αριστερά ]
Κ- 6δ. Επικίνδυνη  στένωση οδοστρώματος μονόπλευρη [ Δεξιά ]
Κ - 7.  Κινητή Γέφυρα.
Κ - 8.  Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα η όχθη ποταμού
Κ - 9.  Επικίνδυνο ανώμαλο  οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λακουβες

Κ - 10. Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρομα η απότομη κυρτή αλλαγή της κατα  μήκος κλίσης της  οδού.
Κ - 11. Επικίνδυνον κάθετο ρείθρο ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατα μήκος κλίσης της  οδού.
Κ - 12. Ολισθηρόν  οδόστρωμα.
Κ - 13. Επικίνδυνη  εκτίναξη  χαλίκων,[ασύνδετον  αμμοχάλικον].
Κ - 14. Κίνδυνος απο πτώση  βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρομα
Κ - 15. Κίνδυνος  λόγω  διάβασηςς  πεζών.
Κ - 16. Κίνδυνος  λόγω  συχνής  κίνησησεως  παιδιών [Σχολεία,Γήπεδα  κ.λ.π.]
Κ - 19. Κίνδυνος  απο  διέλευση   άγριων  ζώων.
Κ - 20. Κίνδυνος  λόγω  εκτελουμένων  εργασιών  στην οδο.
Κ - 21. Προσοχή , κόμβος ή  θέση  οπου  η  κυκλοφορία  ρυθμίζεται με  τρίχρωμη
                                     φωτεινή  σηματοδότηση.
Κ - 22. Κίνδυνος  λόγω χαμηλής  πτήσης  προσγειουμένων  ή  απογειουμένων
                                                 αεροσκαφών.
Κ - 23. Κίνδυνος  λόγω  συχνού  ισχυρού  εγκαρσίου  ανέμου [π.χ.εξ Αριστερών].
Κ - 24. Προαναγγελία  διπλής  κυκλοφορίας.
Κ - 25. Προσοχή  αλλοι  κίνδυνοι [μη δηλούμενοι  στις  πινακίδες
                                         Κ-1 εως Κ-24].
Κ - 26. Προσοχή  διασταύρωση  οπου  ισχύει η από  δεξιά  προτεραιότητα.
Κ - 27. Διασταύρωση  με  οδό  οι επι της οποιας  κινούμενοι  οφείλουν  να  παραχω-
                                   ρήσουν  προτεραιότητα.
Κ 28α. Διακλάδωση  με  κάθετη  οδό  αριστερά ,  οι επι της οποιας  κινούμενοι  οφείλουν
                                      να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ-28δ. Διακλάδωσις  με  κάθετη  οδό  δεξιά   οι επι της οποίας κινούμενοι   οφείλουν
                               να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ-29α. Διακλάδωσις  με  λοξή οδό  αριστερά ,   οι επι της οποίας κινούμενοι  οφεί-
                         λουν  να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ -29δ. Διακλάδωσις  με  λοξή  οδό  δεξιά , οι επί της οποίας  κινούμενοι   οφείλουν
                                    να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ - 30. Κυκλικός  κόμβος  ή  πλατεία  με  υποχρεωτική  κυκλική  πορεία.
Κ - 31. Κίνδυνος  λόγω  ισόπεδης  σιδηροδρομικής  διάβασης  με κινητά φράγματα 
Κ - 32. Κίνδυνος  λόγω  ισόπεδης  σιδηροδρομικής  διάβασης χωρίς  κινητά φράγματα
.
Κ - 33 ,Κ - 34 ,Κ - 35, Πρόσθετες  επαναληπτικές  πινακίδες  στίς   προσβά
σεις  ισοπέδων  
σιδηροδρομικών  διαβάσεων ή κινητών  γεφυρών  η οποίες δηλώνουν
                                                προσέγγιση σε αυτές.
Κ - 36. Κίνδυνος  λόγω  αμεσης  γειτονίας  ισόπεδης  σιδηροδρομικής  διάβασης
        Χωρίς κινητά φράγματα   μονής  σιδηροδρομικής  γραμμής.
Κ - 37. Κίνδυνος  λόγω  άμεσης  γειτονίας   ισόπεδης   σιδηροδρομικής  διάβασης
             Χωρίς κινητά φράγματα διπλής η πολλαπλής   σιδηροδρομικής  γραμμής.
Κ-38α. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
Κ-38δ. Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά
Κ - 39. Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Κ - 40. Σήραγγα.